Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Εκτός ΔΕΗ εκατομμύρια καταναλωτές χωρίς την συγκατάθεση τους


Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, η μεταβίβαση των συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.


Στην νέα εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος που θα δημιουργηθεί θα μεταφερθούν εκατομμύρια καταναλωτές χωρίς την συγκατάθεση τους όπως προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την μικρή ΔΕΗ. Επίσης διάταξη που αποτελεί πρόκληση είναι ότι η νέα εταιρεία θα μπορεί να μεταβάλει τους όρους των συμβάσεων των καταναλωτών.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, με το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ για την ''μικρή'' ΔΕΗ οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο καθώς και οι παρεπόμενες έννομες σχέσεις που συνδέονται με αυτές μεταβιβάζονται αυτούσιες στη νέα εταιρία που θα δημιουργηθεί μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο η μεταβίβαση των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ' απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αναφέρει χαρακτηριστικά διάταξη του νομοσχεδίου.
Επίσης όπως αναφέρει το νομοσχέδιο για τη μεταβίβαση των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος δεν απαιτείται όπως αυτές να έχουν καταρτισθεί εγγράφως. Η νέα εταιρία θα προμηθεύει τους πελάτες με ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, στις συμβάσεις των πελατών με την ΔΕΗ , οι οποίες εισφέρονται στη νέα εταιρία.

Η νέα εταιρία θα μπορεί να μεταβάλλει τους όρους των συμβάσεων των καταναλωτών
Σε περίπτωση ειδικών, συμβατικών όρων σε σχέση με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και την οφειλόμενη αποζημίωση επί καταγγελίας της τελευταίας, η μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εξ αιτίας της αποσχίσεως δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας.
Παράλληλα το νομοσχέδιο υποχρεώνει την ΔΕΗ για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία.
Η ΔΕΗ ΑΕ θα πρέπει να προβεί εντός τριών (3) μηνών από της ολοκλήρωσης της απόσχισης σε δημόσια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της σε σχέση με τη μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή και την ετοιμότητα της νέας εταιρίας προς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι όροι και η διάρκεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες ορίζονται στη συμφωνία μεταξύ της νέας εταιρίας και της ΔΕΗ Α.Ε.
Μεταφέρονται και προσωπικά δεδομένα
Παράγραφος της διάταξης αναφέρει ότι επιτρέπεται στο πλαίσιο της μεταβίβασης των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ Α.Ε. και την νέα εταιρία, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την μεταβίβαση και εκτέλεση των εμπιπτουσών στον εισφερόμενο κλάδο συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Το ερώτημα που γεννάται εκτός από την αναγκαστική μεταβίβαση του πελατολογίου της ΔΕΗ στην νέα εταιρεία είναι το εάν θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν οι καταναλωτές τα ειδικά τιμολόγια που παρέχει η εταιρεία όπως το Κοινωνικό Τιμολόγιο το Νυχτερινό ρεύμα και μια σειρά παροχών που δίνει αυτή την στιγμή σε εκατομμύρια καταναλωτές.
πηγή:  news247.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου