Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

13/7/1980 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απαγορεύονται τα πάντα!

 

ΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ από 20 εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, κυρίως μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, πείθει για το πέρα για πέρα ανελεύθερο, καταπιεστικό και παράνομο «εσωτερικό καθεστώς» που επικρατεί στα περισσότερα εργοστάσια.
«Ιερά εξέταση»

Αμέτρητα είναι τα εργοστάσια όπου για να βγάλει κανείς το πικρό μεροκάματο χρειάζεται να περάσει πρώτα από «Ιερά Εξέταση». Σε πολλές περιπτώσεις αυτή είναι θεσμοθετημένη και στους Κανονισμούς Εργασίας, όπως αμέσως φαίνεται:

- «Κατά την πρόσληψιν - ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της χαρτοποιίας «ΣΟΦΤΕΞ» στο άρθρο 2 - η επιχείρησις δικαιούται να αξιώσει παρά του εργαζόμενου υπεύθυνον δήλωσιν περιέχουσαν σύντομον βιογραφικόν σημείωμα, τυχόν υπάρχουσα καταδίκην επί τίνι και ποίω αδικήματι ως και ΠΑΝ έτερον στοιχείον χρήσιμον δια τον σχηματισμόν πληρεστέρας κατά το δυνατόν εικόνος περί του χαρακτήρος και του ήθους αυτού»!...

Η πολυεθνική Ιματισμού «ΤΡΙΟΥΜΦ», σύμφωνα με τον εγκεκριμένο στις 3.11.78 Κανονισμό της, έχει προνοήσει και για προφορικές ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Σ' αυτόν, και ειδικότερα στο άρθρο του 7, με τίτλο «Δηλώσεις εργαζομένων», αναφέρει:

- (...) «Η επιχείρησις δεν ευθύνεται εάν ο μισθωτός εζημιώθη λόγω παρασιωπήσεως υπ' αυτού στοιχείων, όπως η συνδικαλιστική ιδιότης, άτινα θα του παρείχον δικαιώματα»... (...)

Στα «Ελληνικά Ναυπηγεία» του Νιάρχου, με βάση το άρθρο 5 του από το 1963 εσωτερικού κανονισμού, «πάντες, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν τυχόν υπαρχούσας παρ' αυτοίς βλαβεράς έξεις και ελαττώματα»!... (...)

Και ύστερα... φίμωση

Η φίμωση των εργαζομένων επιδιώκεται και με τους Κανονισμούς Εργασίας. (...)

- «Οι εργαζόμενοι οφείλουν - γράφει η «ΠΕΤΡΟΛΑ» στην παρ. 23 του Κανονισμού της, που εγκρίθηκε στις 28.1.77 - να μην συζητούν, σχολιάζουν και ασκούν κριτική επί των αποφάσεων της Διοικήσεως»!

Προσωπική έρευνα στη χαρτοβιομηχανία «ΣΟΦΤΕΞ» γίνεται στην είσοδο και την έξοδο του προσωπικού
Προσωπική έρευνα στη χαρτοβιομηχανία «ΣΟΦΤΕΞ» γίνεται στην είσοδο και την έξοδο του προσωπικού
Η ΑΓΕ Τσιμέντων «Ηρακλής - Ολυμπος», με το άρθρο 28 του εσωτερικού Κανονισμού της, προχωράει πιο πέρα:

- «Απαγορεύεται εις τους εργαζόμενους - αναφέρει - να κάμνουν κριτικήν ή δυσμενείς κρίσεις δια την Διεύθυνσιν της Εταιρίας εντός και ΕΚΤΟΣ των εργοστασίων»!! (...)

- «Απαγορεύονται εις άπαν το προσωπικόν - καθορίζει η βιομηχανία ενδυμάτων ΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ στο άρθρο 6 του Κανονισμού - αι παντός είδους συζητήσεις αι άσχετοι προς την εκτελουμένην εργασίαν!...

Και ο συνδικαλισμός!

(...) - «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εις τον τόπον εργασίας - ορίζει η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ στον Κανονισμό της - η άσκησις συνδικαλιστικής δράσεως, έστω και παρά συνδικαλιστικών στελεχών»!

(...) Στο άρθρο 36 του - εγκριμένου στις 4.9.78 - εσωτερικού Κανονισμού της, η βιομηχανία μηχανημάτων κλιματισμού «Χ. Β. ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ», ιδιοκτησίας του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής, όπως δεκάδες άλλες προσδιορίζει:

- «Απαγορεύεται εις τους εργαζόμενους να διαδίδουν, τοιχοκολλούν ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον κυκλοφορούν δυσμενή δια την εταιρεία σχόλια»!...

- «... εισαγωγή και διανομή παντός είδους προκηρύξεων, σημειωμάτων, ανακοινώσεων και προσκλήσεων»!... (...)

- «...η είσπραξις συνδρομών, χρημάτων δι' οιονδήποτε σκοπόν»!

- «... οι συγκεντρώσεις εντός εργοστασίων και των περιβαλλόντων αυτά χώρων, προς συζήτησιν, υποβολήν ή επιδίωξιν επιλύσεως εργατικών ή άλλων αιτημάτων των»...

- «...αι μεταξύ των συνομιλίαι και κρίσεις!» (...)

«Απόλυτος εχεμύθεια»

Οι εργαζόμενοι «οφείλουν», σύμφωνα με τους κανονισμούς, να «ξεχνούν» έξω από τα εργοστάσια την πραγματικότητα του «μέσα».

- «Πας εργαζόμενος υποχρεούται - κατά την πολυεθνική ΤΡΙΟΥΜΦ - να τηρεί απόλυτον εχεμύθειαν επί πάντων των εν τω εργοστασίω περιστατικών και να μην παρέχει σχετικάς πληροφορίας προς πρόσωπα εκτός της επιχειρήσεως»!

- «Απαγορεύεται - από την πολυεθνική ΣΙΣΣΕΡ-ΠΑΛΚΟ - εις τον μισθωτόν να δίδη πληροφορίας εις τον Τύπον περί των συμβαινόντων εν τη επιχειρήσει, άνευ προηγουμένης αδείας του εργοδότου»!!! (...)

Και επίσημο φακέλωμα

Υπάρχουν εργοδότες σαν αυτούς της «ΑΕ Βιομηχανίας Αζωτούχων Λιπασμάτων» οι οποίοι αφού ανακοινώνουν στους εργαζόμενους ότι τους θεωρούν... «μέλη της οικογένειάς τους», τους κάνουν γνωστό πως - για το καλό τους - τους φακελώνουν!

Στο άρθρο 118 του εσωτερικού κανονισμού, με τίτλο «Ατομικοί Φάκελοι - μητρώο Προσωπικού», διαβάζουμε:

- Δι' έκαστον εκ του προσωπικού τηρείται ατομικός φάκελος, περιλαμβάνων άπαντα τα στοιχεία τα αφορώντα εις την εν γένει κατάστασιν, το ήθος, την υπαλληλικήν ποιότητα αυτού»!!

Στο άρθρο 87 η εργοδοσία αναφέρει:

«Με απόλυσιν τιμωρείται έλλειψις πίστεως και αφοσιώσεως προς την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, ως και η επιδίωξις της δια βιαίων μέσων ανατροπής του υφιστάμενου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος»! (...)

- «Ατομικό φάκελο» για τον κάθε εργαζόμενο σ' αυτήν τηρεί και η πολυεθνική «ΚΟΚΑ - ΚΟΛΑ» (...)

Κατάληξη η σωματική έρευνα!

Με κάθε είδους προσχήματα, αλλά στην πραγματικότητα κυρίως για τρομοκρατικούς λόγους, οι επιχειρήσεις επιβάλλουν με τους κανονισμούς εξευτελιστική προσωπική σωματική έρευνα.

Οι εργαζόμενοι, μάλιστα, «πρέπει να υποβάλλωνται εις αυτήν προθύμως και άνευ αντιρρήσεως»!

- «Αρνησις εργαζομένου όπως υποστεί την σωματικήν έρευναν - ορίζει η επιχείρηση «Ελληνικά Ναυπηγεία» του Νιάρχου - συνιστά σοβαρωτάτην πειθαρχικήν παράβασιν, άμα δε και αθέτησιν των όρων της συμβάσεως»!

- «Το προσωπικόν υποχρεούται - ορίζει η πολυεθνική ΣΙΣΣΕΡ-ΠΑΛΚΟ στο άρθρο 21 του κανονισμού - να μη φέρει αντιρρήσεις και εις έρευναν ιματιοθηκών και ερμαρίων κατά την διάρκειαν της εργασίας»!!

***

Τα «καθαρευουσιάνικα» των εσωτερικών κανονισμών εργασίας που δημοσίευε ο «Ριζοσπάστης» πριν από 42 χρόνια μπορεί να κάνουν κάποιον να πιστέψει ότι όλα αυτά αφορούν το παρελθόν, δεν είναι παρά «σκουριές» που χάθηκαν στο διάβα του χρόνου...

Μια πρόχειρη όμως αναζήτηση στους «κανονισμούς» που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ - έγραφε ο «Ριζοσπάστης» τον Δεκέμβρη που μας πέρασε - επιβεβαιώνει ότι όλα τα παραπάνω (σε άπταιστη δημοτική πλέον) παραμένουν αναπόσπαστα στοιχεία των εσωτερικών κανονισμών εργασίας, ίσως όχι τόσο εξόφθαλμα.

Ενα μόνο παράδειγμα από τα πολλά είναι αυτό του κανονισμού σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πριν από λίγα χρόνια και προβλέπει ότι «απαγορεύεται» μεταξύ άλλων «η προπαγάνδα οποιασδήποτε μορφής», ενώ η «νόμιμη συνδικαλιστική δράση» περιορίζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

Οι «εσωτερικοί κανονισμοί» διαχρονικά πατάνε πάνω στην αντεργατική νομοθεσία των αστικών κυβερνήσεων, αποτελούν τμήμα του πυκνού αντεργατικού πλέγματος με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Με οργάνωση και αγώνα οι αντιδραστικές προβλέψεις των εσωτερικών κανονισμών μπορούν να μείνουν στα χαρτιά, τα ταξικά σωματεία μπορούν να αποτελέσουν ασπίδα για την πάλη και τη δράση των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς.

Ριζοσπάστης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου